n老影视视频

n老影视视频

〔脉浮者,里虚也。五行五色,青赤黄白,黑复生青,如环常德。

下利已差,至其年月日时复发者,以病不尽故也,当下之,宜大承气汤。寒主伤肾,故伤筋骨安石榴味酸涩,酸涩则气滞,肺主气,宜利而不宜滞,滞则伤损矣,故不可过食也。

牛宜稌,羊宜黍,豕宜稷,犬宜粱,雁宜麦,则配五谷有方。若心下素有支饮,则不燥自当不渴,泛溢而呕也。

敬感于心者,则其发声必正直肃敛也。小儿初生之日或吹日,即大便者,俗云下脐屎,此肠胃通和,幽门润泽也,若至二三日不大使者,名日锁肛,乃胎中受辛热之毒,气滞不通也,其儿必面赤腹胀,不乳多啼,宜先用朱蜜法治之,设若不应,用一捻金量儿与之,继令妇人以温水漱口,咂儿前后心手足心并脐下,共七处,以皮见红赤色为度,须臾大使自通矣。

 皆主猪膏发煎,恐未必尽然。由此推之,血瘀致冒,解必当血下,是阴气郁得以内输而解也。

本论『血痹虚劳篇』有小建中汤主治虚劳,故曰:虚劳小建中。妇人宿有症痼之疾而育胎者,未及三月而得漏下,下血不止,胎动不安者,此亦症痼害之也,已及六月而得漏下,下血胎动不安者,此亦症痼害之也。

Leave a Reply